Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 15 november 2021

Geschreven door Redactie
Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 15 november 2021

Provinciale Staten stelden 15 november 2021 het Programma Natuurnetwerk en het Natuurbeheerplan voor 2022 vast.

Ook stelden zij de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam en het initiatiefvoorstel ‘Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’ vast. De Statenvergadering was het vervolg van de vergadering van 8 november.

Natuurnetwerk en Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld

PS stelden het Programma Natuurnetwerk 2022 en het Natuurbeheerplan 2022 vast. Het voorstel over het programma Natuurnetwerk werd met ruime meerderheid aangenomen. Voor stemden: GL, VVD, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, Fractie Baljeu en LNH (Liberaal Noord-Holland). JA21, CDA, FVD, PVV en SP stemden tegen. Het Programma Natuurnetwerk toont de voortgang van het herstellen, versterken en afronden van het netwerk en geeft een overzicht van de natuurgebieden. Het Natuurnetwerk verbindt bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Het voorstel voor het Natuurbeheerplan 2022 kreeg zeer ruime steun. GL, VVD, D66, PvdA, PvdD, SP, CDA, CU, DENK, Fractie Baljeu en LNH stemden voor. JA21, FVD en PVV waren tegen. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is, welke doelen hiervoor gelden en waarvoor subsidie beschikbaar is. Het komt tot stand in overleg met diverse belanghebbenden.

Debat over natuur

Statenleden van de verschillende partijen gingen in op het Programma Natuurnetwerk en het Natuurbeheerplan en stelden daar vragen over. Ze spraken onder meer over de ambities voor het Natuurnetwerk in relatie tot de beschikbare financiële middelen, de gevolgen van natuurmaatregelen voor fietspaden, over de stikstofdepositie en de afkomst ervan. Verder kwamen het belang van de transitie van de landbouw, van flexibiliteit en samenwerking aan de orde.

Diverse Statenleden benadrukten dat bij de afronding van het netwerk lastige keuzes voor kunnen liggen en gingen in op de manier waarop het instrument van onteigening ingezet wordt. Gedeputeerde Esther Rommel ging in op de vragen, de moties en de amendementen, waarna Statenleden diverse moties aanhielden of introkken. PS stemden met ruime meerderheid in met de motie ‘Terughoudend met betonnen fietspaden’ van JA21.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

PS stelden de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam vast, een informeel samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. PS gingen vooral in op de manier waarop de raden en PS betrokken worden bij de Metropoolregio Amsterdam en hun controlerende rol kunnen uitoefenen. PS stelden het voorstel vast met een ruime meerderheid. Voor stemden: GL, VVD, D66, PvdA, FVD, SP, CDA, CU, DENK, Fractie Baljeu en LNH. JA21, de PVV en PvdD stemden tegen.

Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

PS spraken ook over het Initiatiefvoorstel ‘Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’ van de Statenleden Bas de Wit (VVD) en Arja Kapitein (D66) die een toelichting gaven en ingingen op de vragen en reacties op hun initiatief. PS stelden het voorstel vast met ruim 80% van de stemmen. Gedeputeerde Ilse Zaal reageerde dat GS positief zijn over het voorstel, dat het goed is dat PS de kaderstellende rol pakt en dat GS de uitvoering doet. Diverse Statenleden en gedeputeerde Zaal gingen er op in dat veel agrarische bedrijven geen opvolger hebben.

GL, VVD, D66, PvdA, CDA, CU, Fractie Baljeu, JA21 en LNH (Liberaal Noord-Holland) stemden in met het voorstel. Daarmee besloten PS onder meer tot het starten van onderzoek naar de ontwikkelingen in de grondmarkt om toegangsdrempels voor startende ondernemers te kunnen identificeren, tot een jaarlijkse bijeenkomst voor bedrijfsopvolgers en startende agrarische ondernemers en tot initiatieven voor het aanbieden van coachingstrajecten aan bedrijfsopvolgers en starters. PVV, FVD, SP en de PvdD stemden tegen.

Hybride Statenvergadering

De Statenleden waren gedeeltelijk fysiek aanwezig en namen deels online deel aan de vergadering. De publieke tribune was gesloten vanwege de coronamaatregelen. Iedereen kon de vergadering live volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.

Online stemmen, terugkijken en meer informatie

PS stemden ’s avonds online over de begroting, amendementen en moties. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl/dashboard. Daar vinden zij ook de overzichten van de wijze waarop de Statenleden stemden, door te klikken op het ‘pijltje in het blauwe vakje’ bij het betreffende agendapunt. PS stemden ook over een motie die op 8 november werd ingediend door LNH over spreektijd van eenpersoonsfracties.